Isaac Albeniz

 1. 0.0
  >1 year
 2. 0.0
  >1 year
 3. 0.0
  >1 year
 4. 4.5
  >1 year
 5. 3.5
  >1 year
 6. Sevilla Solo Guitar
  4.0
  >1 year
 7. Rumores de la Caleta Solo Guitar
  3.0
  >1 year
 8. Malaguena Solo Guitar
  4.0
  >1 year
 9. Cadiz Solo Guitar
  0.0
  >1 year
 10. Asturias Solo Guitar
  4.0
  >1 year
 11. Granada Solo Guitar
  4.0
  >1 year